Decapat de fusta i metall

Aplicació de decapants manuals o por immersió de la fusta o elements metàl·lics per l’eliminació de pintures superficials.